Мэдээ мэдээлэл


АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ДЭВТЭР

Агуулга: Компаний дотоод журам, ААД, ТАД-ыг ажилчдад мөрдүүлэхэд оршино.